Comment are off

Stage écopédagogique – 10PS

Eis drei 10ePS Klassen waren ugangs Oktober am Kader vum Fach Biologie humaine et sciences sociales op Huelmes fir en Stage an der Ecopédagogie ze maachen. D’Ziil vun dësem Stage war et engersäits fir Naturerfahrungs- an Sozialisatiounsspiller kennenzeléieren an och selwer ze maachen. En zweeten wichtegen Deel war awer och eng Aféierung an d’Didaktik vun dësen Spiller, wou d’Schüler déi eenzel Spiller analyséieren an an engem kuerzen Dossier dokumentéieren sollten.

 

À propos de l'auteur
%d blogueurs aiment cette page :