Comment are off

Diplomfeier am Lycée Technique vun Ettelbréck

Fir iwwer 100 Schüler vum Lycée Technique vun Ettelbréck ass am Juli 2019 eng nei Liewensetappe ugaangen. Si krute wärend enger feierlecher Zeremonie hiren Ofschlossdiplom iwwerreecht, den Héichpunkt vun hirer Lycéeskarriär. Iwwerreecht goufen d’Diplomer vum Minister fir Energie a Landesplanung, dem Här Claude Turmes.

Och den Deputéierten Här André Bauler souwéi de Buergermeeschter vun der Gemeng Ettelbréck, den Här Jean-Paul Schaaf, hunn sech et net huele gelooss, de Jonken deen Owend ze gratuléieren. De ganzen Owend stoung ënnert dem Motto Energie an Nohaltegkeet. Dofir kruten d’Schüler vum Direkter, dem Här Fränk Fries, och als Cadeau eng mat ganz perséinleche Gadgete gefëllte Kottengsposch mat op hire weidere Liewenswee, déi si net nëmmen un hir Schoulzäit zu Ettelbréck erënnere soll, mee si och am Beruffs- a Studenteliewen derbäi ënnerstëtze soll, nohalteg an uechtsam ze liewen. Déi ganz Schoulgemeinschaft vum Lycée Technique vun Ettelbréck wënscht de jonke Leit alles Guddes fir hire weidere Wee!

         

        

 

 

À propos de l'auteur