Wien si mir
Als Elterereprésentant si mir d’Vertriedung vun den Elteren an der Schoulgemeinschaft, niewt der Vertriedung vun den Enseignanten an de  Schüler, esou gesäit Schoulgesetz  vum …. dat fir!

  • DAT SI MIR

    2 Délégéierter am conseil d’éducation fir de Projet d’établissement auszeschaffen an och de Budget vun der Schoul gutt ze heeschen!

  • ITEM_TITLE

    ADD_CONTENT_HERE

2 Délégéierter am conseil d’éducation fir de Projet d’établissement auszeschaffen an och de Budget vun der Schoul gutt ze heeschen!

2 représentants am comité de sécurité ze stellen, deen sech mat alle Sëcherheetsaspekter an der Schoul befaasst

Eng Besonnegheet huet den LTEtt andeems  zanter 1975 eng d’ Elterenvereenigung a.s.b.l. sech aktiv um Schoulliewen bedeelegt an Direktioun  ennerstëtzt fir Verbesserungen um  techneschen, materiellen an infrastructurelle volet géintiwwer  eenzelenen Adminsitratiounen verteidegt an och d’ Öffentlechkeet ze informéieren.

D’a.s.b.l. huet och Méiglechkeet iwert Memberskaarten an aner Aktiounen Gelder zesummen ze droën, fir Aktivitéiten an der Schoul ze ënnerstëtzen, sief dat Projet’en oder Ausfliisch!

D’Eltervereenegung ass Member an der FAPEL déi d’Elterevereenegung um nationale niveau représentéiert an esou e wichtegen Partner ass, sief um niveau Informatioun, Formatioun, Konferenz a Seminaren. D’FAPEL ass den Uspriechpartner vum Edukatiounsministär wat Gesetzer an Reglementer betreffend Schoul