Eng Schëpp drop – Nohëllef fir d’Schüler !

D’«Schëpp drop» ass entstanen, fir de Schüler aus dem Ettelbrécker Lycée et ze erméiglechen, hier schoulesch Schwieregkeeten direkt mat engem Proff ze léisen.

Et kënnt emol vir, dass een an enger Schoulstonn en bestëmmten Thema net verstanen huet oder villäicht nach eng Fro zu eppes stelle wëll. Oft ass dës Geleeënheet awer net do, an dat aus verschiddenen Ursaachen.

Den LTEtt bidd elo senge Schüler eng individuell a gratis Méiglechkeet, hier Froe Proffe stellen ze kënnen an eng individuell Nohëllef ze kréien.
Sollt et net mat dëser Hëllef gedoe sinn, kann dem Schüler och nach weider duerch z.B. ubidde vun Nohëllefstonnen, weidergehollef gin.

Klickt hei fir dei aktuell Versioun vun der <Schëpp drop> ze gesinn.

 Schëpp Drop

Eng Schëpp drop – un appui scolaire axé sur les besoins des élèves!

Un élève veut approfondir ses connaissances – un élève rencontre des difficultés?

Le LTEtt propose un cadre adapté aux besoins spécifiques de chaque élève. Sur son initiative, il pourra consulter des enseignants des différents domaines. Des informations supplémentaires se trouvent devant les salles respectives.

Cliquez ici pour l’horaire actuel des cours <Schëpp drop>.