Nohëllef fir d’Schüler !
Appui scolaire axé sur les besoins des élèves !

Op Grond vun der Pandemie hu mir d’Offer vun der “Schëpp drop” missten upassen. Mir bidden iech awer och weiderhin eng individuell a gratis Nohëllef un.

Wann dir eng individuell Hëllef braucht, kënnt dir iech mat enger Email bei der jeweileger Schëpp drop mellen (z.b. SCHEPP_ALLEM(at)ltett.lu), wou dir eng Hëllef wëllt kréien. Dir kritt duerno esou séier wéi méiglech eng Äntwert vun deem Enseignant deen iech mat äre Froe weiderhëlleft. Den Enseignant seet iech iwwert wat fir ee Medium (entweder Telefon, Mail, Teams oder op Rendez vous an engem Klassesall) hie Kontakt mat iech wëllt ophuelen.

Hei e klengt Beispill:

Dir huet e Probleem an der Mathe wou dir Hëllef braucht.
Dir schreift eng Mail un “SCHEPP_MATHE(at)ltett.lu” wou dir:

  • Är Klass ugitt
  • Ären Numm ugitt
  • Äre Fro esou klor a präzis wéi méiglech beschreift

Dir waart op eng Äntwert vum Proff déi iwwert déi Emailadress déi dir benotzt hutt, zréschegschéckt gëtt

Dann huelt dir de Kontakt esou op, esou wéi e vum Proff virgeschloe gouf (Teams, Telefon, Mail oder Klassesall)

Branches Adresse Email
Allemand SCHEPP_ALLEM(at) ltett.lu
Anglais SCHEPP_ANGLA(at)ltett.lu
Biologie
(Sciences naturelles)
SCHEPP_BIOLO(at)ltett.lu
Chimie SCHEPP_CHIMI(at)ltett.lu
Commerce
(Economie, Gestion)
SCHEPP_COMM(at)ltett.lu
Communication professionnelle SCHEPP_COMPR(at)ltett.lu
Electro SCHEPP_ELETE(at)ltett.lu
Français SCHEPP_FRANC(at)ltett.lu
Informatique SCHEPP_INFO(at)ltett.lu
iPad SCHEPP_IPAD(at)ltett.lu
Mathé SCHEPP_MATHE(at)ltett.lu
Mécanique (Théorie) SCHEPP_MECAN(at)ltett.lu
Physique SCHEPP_PHYSI(at)ltett.lu
Préparatoire SCHEPP_PREPA(at)ltett.lu
Sciences sociales
(Histo, Geo, Educi, …)
SCHEPP_SCISO(at)ltett.lu

En raison de la pandémie, l’offre des heures de cours d’appui de la « Schëpp drop » a été ajustée. Malgré cela, nous continuerons à vous offrir un soutien scolaire individuel et gratuit.

Si vous avez besoin d’une aide individuelle, vous pouvez en faire la demande par courrier à la branche proposée (par exemple SCHEPP_ALLEM(at)ltett.lu). Ce courrier sera reçu par un enseignant responsable qui sera prêt à vous aider et à répondre à vos questions. L’enseignant vous indiquera par quel moyen (téléphone, courrier, Teams ou dans une salle de classe) il souhaite vous contacter.

Par exemple :

Vous avez des difficultés en mathématiques et vous avez besoin d’aide.

Vous écrivez un courriel à « SCHEPP_MATHE(at)ltett.lu » avec les informations suivantes :

  • la classe
  • votre nom
  • une question qui décrit la difficulté aussi précisément que possible

Ensuite, vous attendez une réponse de l’enseignant qui répondra à votre courrier.

Finalement, vous contactez l’enseignant par le biais du moyen qu’il a indiqué (Teams, téléphone, courrier ou dans une salle de classe).

Aller au contenu principal