Erasmus+ est le programme de l’UE dans les domaines de l’éducation, de la formation, de la jeunesse et du sport pour la période 2014-20201. L’éducation, la formation, la jeunesse et le sport peuvent jouer un rôle primordial pour faire face aux changements socio-économiques, qui constituent les principaux défis auxquels l’Europe sera confrontée jusqu’à la fin de la décennie, et pour soutenir la mise en œuvre du programme politique européen en faveur de la croissance, de l’emploi, de l’équité et de l’inclusion sociale.

L’éducation et l’action jeunesse sont cruciaux pour mettre en avant des valeurs européennes communes, favoriser l’intégration sociale, renforcer la compréhension entre cultures différentes, faire naître un sentiment d’appartenance à une communauté et prévenir une radicalisation violente. Erasmus+ est un instrument efficace pour promouvoir l’inclusion de personnes défavorisées, y compris celle des nouveaux migrants.

Un autre défi consiste à développer le capital social chez les jeunes, l’autonomie de ces derniers et leur capacité à participer activement à la société, conformément aux dispositions du traité de Lisbonne qui visent à « favoriser la participation des jeunes à la vie démocratique de l’Europe ». Cette problématique peut aussi être traitée par l’intermédiaire d’activités d’apprentissage non formel, qui visent à renforcer les qualifications et les compétences des jeunes, ainsi que leur citoyenneté active.

Le programme Erasmus+ est destiné à soutenir les efforts déployés par les pays participant au programme pour utiliser efficacement le potentiel de talents et d’atouts sociaux de l’Europe dans une perspective d’apprentissage tout au long de la vie, en rapprochant les soutiens accordés à l’apprentissage formel, non formel et informel dans tous les secteurs de l’éducation, de la formation et de la jeunesse. Le programme accroît également les possibilités de coopération et de mobilité avec les pays partenaires, notamment dans les domaines de l’enseignement supérieur et de la jeunesse.

 

Projets européens

Ofschloss-Presentatioun vum Erasmus- Projet GreenEcoFriendlyHouse

Eis Schüler, déi um Projet GreenEcoFriendlyHouse matgeschafft hunn, hunn hire Matschüler am LTEtt lieweg an interessant vun hirer Aarbecht an den Erfarunge verzielt. De Projet, deen am Beräich Nohaltegkeet verankert ass, huet fir sech geschwat, well d’Schüler net nëmmen eng Presentatioun gemaach hunn, mee och d’Seren gewisen an erkläert hunn, déi si gebaut hunn. Éischt Intresséiert hunn sech scho gemellt, fir d’nächst Joer um neie Projet « Umweltkoffer » matzeschaffen.

Stagen vun der 1TPEE am Ausland an Heiheem

Die Schüler der Klasse 1TPEE, Abschlussklasse der Technikerausbildung im Bereich Energieelektronik, absolvierten ihr Praktikum von 6 Wochen über ein Erasmus+ Programm teils in Portugal und Mannheim sowie in Luxemburg.

Cédric Vaz da Cruz wurde während seines Praktikums bei ENERCON in Portugal dem PLM-Department zugeteilt. Das PLM (Plan Logistic and Management) ist verantwortlich für die Planung eines Windkraftanlagen-Parks.

 

Lire la suite →

Erasmus + Project « GreenEcoFriendlyHouse » Working Day 3 & 4 in Almería

Heute den 15ten Mai 2019, haben wir uns alle wie jeden Tag in der Schule „La Salle“ in Almería getroffen. Die Tagesaufgaben wurden verteilt und wir mussten uns in unserer Gruppe zusammensetzen und unsere Arbeit abschließen. Cedric und Noah waren schon etwas früher fertig, deshalb fingen sie schon an das Gewächshaus auseinander zu bauen und die Stücke zu sortieren. Später stießen Joe und Marcelo noch dazu um zu helfen.

Lire la suite →

Erasmus + Project « GreenEcoFriendlyHouse » Working Day 2 in Almería

Am zweiten Tag, dem 14. Mai 2019 trafen wir uns wieder in der Schule, beendeten den Aufbau unseres Gewächshauses und testeten unserer Platine. Die anderen Gruppen arbeiteten in den Base groups an den einzelnen Aufgaben, die uns am Tag zuvor aufgeteilt wurden. Beim Gewächshaus testeten wir unsere Temperatursensoren, ob unser Motor das Fenster nach den dementsprechenden Temperaturen öffnet und schließt.

 

Lire la suite →

Erasmus + Project « GreenEcoFriendlyHouse » Working Day 1 in Almería

Das Erasmus+ Projekt « GreenEcoFriendlyHouse » ist nach fast zwei Jahren in seiner Endphase. In Almería wird das Projekt abgeschlossen und die Resultate der Öffentlichkeit vorgestellt. Insgesamt haben 50 Schüler und 14 Lehrer über zwei Jahren am Projekt gearbeitet.

 

Lire la suite →

Logosconcours vum Projet Peer Education

D’Lisa ter Heegde vun der 3GPS3 huet de Logosconcours vum Projet Peer Education zu Bielefeld gewonnen. Daat heescht dass dee Logo, deen hatt op der Internetplatform canva.com gemaach huet, ënnert 18 Plakater, déi vu 5 Schoulen a 5 verschiddene Länner proposéiert goufen, ausgewielt ginn ass. Dee Logo wäert elo op all d’Dokumenter vum Projet drop kommen. Félicitatiounen un d’Lisa! Lire la suite →

7 begeeschtert Schüler mat hire Proffen zu Bielefeld

Am Kader vum Erasmus Plus Projet « Peer Education » si 7 Schüler aus 6 verschiddene Klasse mat 2 Proffen op Bielefeld gefuer fir eis Schoul beim 2. Projetstreffen ze vertrieden. Souwuel um soziale wéi um formelle Plang hu mir masseg nei Andréck gesammelt, vill nei Leit kenne geléiert an eis mat  ville Leit aus insgesamt 5 Länner ënnerhalen, zesumme geschafft, présentéiert an eis dono awer och gutt amuséiert. Och wann d’Wieder nët déi ganzen Zäit matgespillt huet, haate mir vill Spaass an hunn och déi eng oder aner Frëndschaft geschloss.

Erasmus+ Woch am LTEtt

Hei fannt der e Bericht op 4 Sproochen erstallt vun de Schüler aus de 4 Länner (Spuenien, Frankräich, Däitschland a Lëtzebuerg): Lire la suite →

LTETT goes Rzeszow (Poland)

Eng Delegatioun vun 3 Proffen aus dem LTETT huet um 4. Koordinatiounsmeeting vum Projet Health 4.0 zu Rzeszow a Polen deelgeholl. Lire la suite →