An der Mëttespaus hunn d’Schüler d’Méiglechkeet bei eis an den SSE ze kommen a mat eis zesummen z’iessen oder zesumme mat eis an d’Kantin iessen ze goen.

Dee Moment ass dofir geduecht fir de Kontakt mat deene Jonken net nëmmen op d’Aktivitéiten ze begrenzen, mee fir si och dertëschent ze gesinn, mat hinne flott Gespréicher ze hunn a si esou e gutt Stéck besser kennen ze léieren.

Categories: Archives

Skip to content