iPad au LTEtt - iTeach

Den iPad:

  • soll keen zwéngend noutwendegen Ersatz fir bestoend Unterrechtsmethode sinn,
  • ass een Outil fir ënnerstëtzend Alternativen am Unterrecht unzebidden,
  • soll bei der individueller Fërderung vun de Schüler hëllefen,
  • ass een Outil fir an der Schoul ze schaffen a gëtt dann agesat, wann et Sënn ergëtt.

Den iPad ass een Outil bezéiungsweis ee Mëttel, deen een Zweck erfëlle soll, en ass kee Selbstzweck.

L’iPad :

  • ne constitue pas un remplacement automatique des outils d’enseignement déjà existants,
  • est un outil auxiliaire qui propose des alternatives d’apprentissage,
  • doit favoriser le progrès individuel des élèves,
  • doit être utilisé pour travailler en cours seulement quand il est utile.

L’iPad est un outil, c’est-à-dire un moyen qui sert à atteindre un but. En effet, son utilisation n’est pas en but en soi.

Mountainclimber

Am LTEtt wëlle mir d’Schülerinnen an d’Schüler mat eisem Mountainclimber motivéieren sech souwuel méi mam iPad auserneen ze setzen, wéi och den iPad als rengt Aarbechtsmaterial am Unterrecht ze benotzen.

Dofir hu mir verschidden Niveauen (Bierger) wou eis Schülerinnen a
Schüler kënnen erklammen, wann si sech un eis Charta halen an eis weisen, dass si mam iPad schaffe kënnen. Mat all Opstig kréien si méi Méiglechkeeten den iPad ze notze fräigeschalt.

Sollte Schüler sech besonnesch am LTEtt engagéieren oder eng flott Aarbecht mam iPad erstellen, sou waart um Mount Everest den Titel vum Ranger op si.

Par le système du Mountainclimber, le LTEtt désire motiver les élèves à mieux connaitre les fonctions de l’iPad et les encourage à l’utiliser uniquement comme outil d’apprentissage en cours.

Nous avons mis en place un système par niveaux (des montagnes) où les élèves grimperont en fonction de leur respect de la charte ainsi que de leur bonne utilisation de l’iPad.

Chaque ascension permettra aux élèves d’obtenir plus de possibilités et de libertés sur leur iPad.

Basislager

Sollt eng Schülerin oder e Schüler sech net un eis Charta halen, sou gëtt hatt oder hien an d’Basislager geschéckt, wou et manner Fräiheete gi fir mam iPad ze schaffen. Déi grondleeënd Appen, also eis Core Apps an d’fächerspezifesch Appe bleiwen natierlech weider zougräiflech, fir dass déi betraffe Schüler schoulesch keen Nodeel hunn.

Zesumme mat de betraffene Schüler wäerte mir da reflektéieren, wat si anescht kënne maache fir net méi géint d’Charta ze verstoussen an am beschte Fall, wéi den nächste Bierg ze erklammen ass.

Camp de base

Dans le cas où un élève ne se tient pas aux règles de la charte, il sera reclassé dans le camp de base où les élèves ont beaucoup moins de libertés pour travailler sur l’iPad.

Nos applications principales, les Core Apps, et les applications nécessaires dans les différents cours resteront utilisables pour favoriser l’apprentissage des élèves.

L’élève est reclassé dans le camp de base est amené à réfléchir à des pistes pour ne plus enfreindre notre charte. L’élève comprendra également comment il pourra avoir accès à la prochaine montagne.

Core-Apps

Fir d’Schülerinnen an d’Schüler net mat all den Appen ze iwwerfuerderen déi et um Marché gëtt hunn mir eis dozou entschloss sech am Ufank op verschidden Appen ze konzentréieren. D’Schülerinnen an d’Schüler sollen den Ëmgang mat deenen Appe léieren a perfektionéiere kënnen an spéider dann och dëst Wësse fir aner Appen asetzen. D’Appe fir déi verschidde Beräicher ginn hei an dësem Tableau präsentéiert

Dans le but de ne pas submerger les élèves dès le début avec trop d’applications, nous avons opté pour une sélection d’applications. Il s’agit de permettre aux élèves d’approfondir leurs connaissances d’une application pour qu’ils puissent réinvestir leurs acquis au moment où de nouvelles applications leur seront débloquées. Nous vous présentons les différentes applications par domaine dans ce tableau :

Skip to content