Et geet drëms op engem Computerprogramm säi schrëftlech Franséisch ze verbesseren. Fir d’éischt mëscht een en Astufungstest, an dono kritt ee personaliséiert Exercicer.

Zil ass et, säi Franséisch ze verbesseren, bei engem nationalen “Concours de l’orthographe” am Mäerz matzemaachen an do en offiziell unerkannten Diplom ze kréien.

Bis Mäerz 2022

Categories: Archives

Skip to content