Stroumbierg - Remerschen:

Den 3.5 ass de BTS Entreprise et Développement Durable op de Stroumebierg zu Schenge ‚ geklomm‘ fir dono vun de Gipsminen zu Schenge eriwwer op d’Baggerweieren zu Rëmerschen ze fueren. Eng grouss Biodiversitéit war net nëmmen am ‚ Biodiversum‘ ze gesi…

Skip to content