Preventiounswochen - Thema Gewaltpreventioun:

Ënnert deem Motto gi lo wärend 2 Wochen ënnert der Leedung vum SePAS divers Ateliere fir déi verschidde Klassen aus eisem Lycée ugebueden. Dëst an Zesummenaarbecht mat enger Réi externen an interne Partner.

Mir soe lo schon jidderengem Merci, deen dozou bäidroe wäert,dëst wichtegt Thema un eis Schoulgemeinschaft runzebréngen. 

Skip to content