D'Schüler vun der B1DD um Ausfluch am Mëllerdall:

D’Studentevum «BTS – Gestion d’entreprise et développement durable» hunn am Kader vumModul Ecologie appliqué och Landschaftsanalysen um Programm wou si den Aflossvum Mënsch op eis Ëmwelt um Terrain beobachten an erfuerschen.

Déi éischtvu véier Sortien huet si op d’Reiterlay am Mariendall gefouert. Vun do aus hatesi en Iwwerbléck op eng Parzell déi schonn säit dem 13 Joerhonnert bebaut abewirtschaft gouf. Mëttes konnte si sech selwer an d‘ Roll vum Bauer versetzen,an duerch e Generatiounsspill d‘ Verännerunge vun der Agrikultur zu Lëtzebuergvun 1900 bis elo novollzéie.

Skip to content