Am Kader vun der Nohaltegkeetswoch am Lycée Technique vun Ettelbréck huet eng Première Technicien am Beräich Energieelektroniker en Atelier ugebueden wou si aneren Schüler di erneierbar Energiequellen am LTEtt virgestallt hunn.

Ugefaangen bäi der Waasserenergie, duerno

Solarenergie, uschléissend

Wandenergie an zum Schluss nach Visitt vun der iwwert 20 Joer aler Photovoltaikanlag um Dach vum LTEtt.

Skip to content