50 Joer LTEtt heescht fir mech…

Merci fir är léif Wierder:

Francis Schartz a Lucien Klein (fréier Direkteren)

Guy Kayser (Sekretär säit 30 Joer)

Yves Mersch (Service Technique)

Aloyse Metzen (fréiere Schüler)

Pit Crochet / Alexia Laptes / Alicia Lage Santos / Roy Reding (aktuell Schüler)

Iris May / Guy Putz / Christiane Lippert / Sonja Laures (Enseignanten)

Sandra Schmit (SePAS).

Categories: AnniversaireNews

Skip to content